Menu

      Polecane strony
      Historia
Historia OSP Mszalnica

Gdy trzeba czuwamy po nocach;
Czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach -
Walczymy z żywiołem powodzi.


Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka
gotowy potargać na strzępy los zły -
Śpieszymy z pomocą - bo nie ma co zwlekać -
Rycerze Floriana to my!

Jerzy Sokołowski - Fragment Hymnu ZOSP RP
____ Ochotnicza Straż Pożarna w Mszalnicy została założona w czasie II Wojny Światowej, w roku 1941. Głównym celem Organizacji było jednoczenie społeczności wsi Mszalnica oraz ochrona przed wywózką mężczyzn "na roboty do Niemiec", bowiem posiadanie legitymacji członka straży chroniło
i zwalniało przed wywiezieniem na przymusowe roboty do Niemiec. Od momentu powstania jednostki najważniejszym celem organizacji jest niesienie pomocy mieszkańcom, ratowanie życia, zdrowia i mienia w czasie pożarów i klęsk żywiołowych.
____Założycielami OSP byli: ówczesny sołtys wsi Tomasz Kiełbasa, zamieszkały Mszalnica 7, oraz strażacy zawodowi ( Jednostka Straży Pożarnej w Nowym Sączu) Antoni Jeleń Mszalnica 71
i Władysław Michalik Mszalnica 31.

Sołtys Tomasz Kiełbasa
Sołtys Tomasz Kiełbasa

____W okresie II Wojny Światowej wieś Mszalnica należała do gminy Grybów. Wszystkie dokumenty rejestracyjne OSP Mszalnica oraz dokumenty związane z działalnością jednostki uległy zniszczeniu (spłonęły podczas pożaru Urzędu Gminy w Grybowie) w czasie działań wojennych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszalnicy była doskonałym lokum dla ruchu oporu. Działaczami byli m. in.: Edward Górka Mszalnica 5, oraz wyżej wymienieni założyciele.
____Pierwszy sprzęt strażaków to sikawka ręczna i wóz konny, najpierw drewniany, a następnie na kołach gumowych. Sprzęt zakupiono za datki społeczeństwa wsi. Swoich koni do akcji użyczali:

  - Wojciech Kachniarz - Mszalnica 42
  - Górka Edward - Mszalnica 5
  - Górka Józef - Mszalnica 64
  - Kazimierz Kachniarz - Mszalnica 6
  - oraz wielu innych gospodarzy.


____ Wkrótce po wojnie rozpoczęto budowę remizy strażackiej. Obiekt został wykonany w czynie społecznym. Ogromne zaangażowanie i solidarność społeczeństwa pozwoliły na szybkie przeniesienie i adaptację drewnianego budynku z przysiółka "Kretówki (Skręcajówka)" w okolice szkoły na działkę przekazaną przez Józefa Kiełbasę Mszalnica 69. Koordynatorami tego przedzsięwzięcia byli Jakub Górka Mszalnica 76 i Julian Górka Mszalnica 107

Budynek drewnianej remizy
Budynek drewnianej remizy

____ W pierwszych latach działalności Ochotniczej Straży Pożarnej szczególne angażują się:

  - Józef Jelito - Mszalnica 22
  - Stanisław Kruczek - Mszalnica 102
  - Jan Komperda - Mszalnica 41
  - Stanisław Główczyk - Mszalnica 98
  - Józef Kiełbasa - Mszalnica 69
  - Jan Witek - Mszalnica 108

____ W latach 60 - tych XX wieku prezesem OSP został Jan Ligęza, działacz społeczny. Jednostka z każdym rokiem zmienia swe oblicze, wzbogaca zaplecze sprzętowe, lokum, a także potencjał ludzki. Strażacy ochotnicy doskonalą się w swoim rzemiośle na różnego rodzaju szkoleniach, kursach i zawodach. W szeregi braci strażackiej przyjmuje się młodych, sprawnych i wyszkolonych mężczyzn, którzy z wielkim oddaniem i poświęceniem niosą pomoc bliźnim w potrzebie:


BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK.

To motto, które prowadzi druhów ochotników w ich działaniu.


____ W roku 1964 rozpoczęto budowę nowej Remizy murowanej, którą ukończono w 1969 r. Budynek posiada jeden boks garażowy i świetlicę oraz małą salę widowiskową.

Budynek murowanej remizy
Budynek murowanej remizy

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w roku 1973 w skład zarządu OSP weszli:
  - Jan Ligęza - Prezes
  - Jan Komperda - V-ce Prezes
  - Zygmunt Górka - Naczelnik
  - Edward Górka - Skarbnik
  - Julian Kachniarz - Sekretarz
  - Stanisław Kruczek - Członek
  - Józef Kiełbasa - Członek
Komisja Rewizyjna:
  - Jan Witek - Przewodniczący
  - Stanisław Ogorzałek - Członek
  - Józef Górka - Członek

____ W latach 70 - tych strażacy otrzymali pierwszy samochód pożarniczy "Żuk", motopompę PO5 wraz z wężami i armaturą wodną. Jednostka bierze udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych na terenie wsi Mszalnica oraz gminy Kamionka Wielka.
____W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia samorząd wsi i zarząd jednostki podejmują działania w kierunku modernizacji istniejącej remizy. Inicjatywa ta otrzymuje wsparcie posłanki Stanisławy Popieli, sekretarza gminy mgr. Czesława Jelenia oraz rady sołeckiej wraz z sołtysem Stanisławem Kiełbasą. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wsparciu społeczeństwa wsi oraz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń i Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej. Dobudowano drugi boks garażowy, powiększono salę widowiskową, dobudowano drugą kondygnację (obecny NZOZ) oraz wyasfaltowano plac manewrowy przed remizą. Cały obiekt ogrodzono. Drewno na dach budynku darowali mieszkańcy wsi. W pracach modernizacyjnych wyróżnili się:

  - Marian Górka
  - Julian Górka
  - Eugeniusz Górka
  - Karol Gaborek
  - Stanisław Gaborek
  - Bolesław Kiełbasa

____W roku 1980 do powstającego nowego boksu remizy pozyskano średni samochód pożarniczy STAR 244 GBA 2,5/16 wraz z osprzętem, który w roku 1986 został przekazany do OSP Bogusza.

STAR 244 GBA 2,5/16
STAR 244 GBA 2,5/16

Prace budowlane przy budynku remizy zakończono w roku 1984.
Stan obecny
Stan obecny
Budynek remizy po modernizacji (stan obecny).

____Skład Zarządu w roku 1984:
  - Jan Ligęza - Prezes
  - Julian Górka - V-ce Prezes
  - Stefan Michalik - Naczelnik
  - Józef Kachniarz - Skarbnik
  - Julian Kachniarz - Sekretarz
  - Władysław Kiełbasa - Członek
  - Jan Kruczek - Członek
____ Komisja Rewizyjna:
  - Józef Kruczek - Przewodniczący
  - Zbigniew Górka - Członek
  - Tadeusz Kiełbasa - Członek

____W roku 1986 jednostka OSP otrzymała nowy samochód STAR 266 GBM 2,5/8 ze Straży Zawodowej w Nowym Sączu, kiedy funkcje Komendanta Wojewódzkiego ZSP pełnił płk Józef Strojny, a Prezesem Zarządu Gminnego była Pani Janina Bocheńska.

STAR 266 GBM 2,5/8
STAR 266 GBM 2,5/8

____W roku 1987 jednostka otrzymuje nowy samochód pożarniczy ŻUK GLM 8.

ŻUK GLM 8
ŻUK GLM 8

____W roku 1990 w budynku naszej remizy odbyło się oficjalne pożegnanie odchodzącego na emeryturę Komendanta Wojewódzkiego płk. Józefa Strojnego przez strażaków ochotników z terenu działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

____W roku 1994 z inicjatywy Zarządu jednostki:

  - Jan Ligęza - Prezes
  - Julian Górka - V-ce Prezes
  - Jan Kruczek - Naczelnik
  - Władysław Główczyk - Z-ca Naczelnika
  - Julian Kachniarz - Sekretarz
  - Józef Kachniarz - Skarbnik
  - Krzysztof Główczyk - Członek
  - Władysław Kiełbasa - Członek

Podjęto uchwałę wykonania figury św. Floriana, patrona strażaków oraz ufundowania sztandaru. Środki finansowe na w/w cele pozyskano ze zbiórek społecznych (kalendarze, dobrowolne datki ofiarodawców) i sponsorów.

____Figurę św. Floriana w piaskowcu wyrzeźbił druh Ryszard Górka, postument wykonał Stanisław Ogorzałek, zadaszenie nad figurą z blachy miedzianej wykonał Andrzej Szczygieł. Sztandar dla jednostki wykonała pracownia pana Moronia z Nowego Sącza. Uroczystość poświęcenia sztandaru i figury odbyła się w dniu 26 maja 1996 roku. Mszę Świętą na placu przed budynkiem remizy celebrował ks. kanonik Jan Kuklewicz (proboszcz parafii Mystków) w koncelebrze z Bronisławem Jeleniem (rodak - jezuita) i ks. dr. Henrykiem Ostachem (Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Nowym Sączu). W uroczystości licznie uczestniczyli zaproszeni goście, druhowie strażacy z gminy Kamionka Wielka oraz mieszkańcy.

Ślubowanie na Sztandar
Poświęcenie figury św. Floriana


____Na podstawie Decyzji Komendanta Głównego PSP Nr 25/28/KSRG z dn. 20.06.1997 r., OSP Mszalnica zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a co za tym idzie zwiększa sie zakres obowiązków.

____W lipcu 1997 roku Polskę nawiedza powódź stulecia. Wszyscy druhowie z wielkim oddaniem i ofiarnością niosą pomoc ludziom i domostwom zagrożonym żywiołem przez okres jednego miesiąca.

____W 1999 roku podjęto uchwałę o przystąpieniu jednostki do Stowarzyszenia im. Świętego Floriana. Organizacja ta doposaża jednostkę w nowy i niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, między innymi pompę pływającą NIAGARA, 6 kompletów ubrań koszarowych oraz sprzęt łączności. W czerwcu tego roku strażacy czynnie uczestniczą w zabezpieczaniu pielgrzymki Jana Pawła II do Starego Sącza.


Przepustka dla samochodu pożarniczego

____W 2001 roku kolejna duża powódź nawiedza południe Polski. Strażacy ratują zagrożonych powodzią ludzi i ich mienie w Nowym Sączu, Kamionce Wielkiej i Podegrodziu. Akcja trwa 2 tygodnie.
____W 2003 roku z dotacji KSRG w remizie OSP zainstalowano system selektywnego alarmowania. Z własnych środków i dotacji Zarządu Głównego ZOSP RP sfinansowano zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych i sześciu kompletów ubrań specjalnych. Spłatę w/w sprzętu zakończono w roku 2008 (9 000 zł). W roku następnym zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy STEYR ze środków pochodzących ze sprzedaży samochodu STAR 266 oraz budżetu Urzędu Gminy Kamionka Wielka.

STEYR 12S23 GBA 2/18
STEYR 12S23 GBA 2/18


____Uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu odbyło się 28 maja 2005 roku. Uroczystość zaczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Mystkowie, odprawioną przez Proboszcza ks. Józefa Głowę i ks. Edwarda Kabata. W nabożeństwie tym uczestniczyły Poczty Sztandarowe i druhowie z Mystkowa, Boguszy i Królowej Górnej. Symbolicznego przecięcia wstęgi przed wręczanym samochodem dokonali: Przewodniczący Rady Gminy Benedykt Poręba, Wójt Gminy Kazimierz Siedlarz i Komendant Gminny OSP Jan Ligęza. Kluczyki z dokumentami pojazdu odebrali: Jan Kruczek - Naczelnik OSP i Edward Witkowski - Kierowca. W dniu tym odbyło się ślubowanie na sztandar i uroczyste przyjęcie w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 23 młodych chłopców z Mszalnicy. Opiekę pedagogiczną nad młodymi kandydatami do straży sprawuje nauczycielka Marzena Pogwizd.

Ślubowanie MDP
Ślubowanie MDP


____Spotkanie było okazją do podsumowania osiągnięć jednostki OSP i wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym druhom.
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:

  - Edward Witkowski
  - Tadeusz Bochenek
Odznakę "Strażak Wzorowy" otrzymał:
  - Grzegorz Górka


____Jednostka od wielu lat współpracuje ze Szkołą Podstawową w Mszalnicy, której Dyrektorem jest Danuta Marszałek. Co roku przeprowadzane są "Konkursy Wiedzy Pożarniczej" z cyklu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nad przygotowaniem dzieci czuwa nauczycielka Zofia Kruczek. Odbywają się także zajęcia poglądowe dla dzieci młodszych i starszych prowadzone przez strażaków na temat zagrożeń pożarowych oraz prezentacje sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Druhowie od początku swojej działalności bardzo ściśle współpracują z Parafią Rzymsko - Katolicką w Mystkowie (pomoc w organizowaniu i zabezpieczaniu uroczystości).
____ W 2006 roku przekazano samochód ŻUK do OSP Królowa Górna. W jego miejsce ze środków własnych oraz Urzędu Gminy zakupiono samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,4D, który następnie został we własnym zakresie dostosowany do potrzeb działań ratowniczych.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,4D
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,4D


____W roku 2007 na zebraniu sprawozdawczym w uznaniu zasług Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

  - Stanisław Kiełbasa
  - Władysław Kiełbasa
  - Stanisław Główczyk
  - Julian Górka
  - Stanisław Kruczek
  - Jan Witek
  - Eugeniusz Górka.
Odznaczeni Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa
Odznaczeni Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa

____W dniu 20 września 2007 roku w wieku 68 lat po cięzkiej chorobie zmarł długoletni Prezes OSP Mszalnica, a zarazem były wieloletni Komendant Gminny OSP w Kamionce Wielkiej, były Członek Zarządu Wojewódzkiego OSP w Nowym Sączu - Jan Ligęza.

ś.p. JAN LIGĘZA
ś.p. JAN LIGĘZA

Zdjęcia pogrzebu. Kliknij aby wejść

____Przez okres Jego prezesury jednostka bardzo prężnie się rozwija. Zostaje wybudowana nowa remiza, kompletowane jest umundurowanie bojowe i wyjściowe, doposażany jest sprzęt pożarniczy (nowe samochody). Praca Prezesa była zauważana i wielokrotnie nagradzana, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i korporacyjnymi.
____W uroczystości pogrzebowej ś.p. Jana Ligęzę żegnało wiele pocztów sztandarowych OSP powiatu nowosądeckiego, przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli, władze Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu, strażacy zawodowi oraz licznie zebrani druhowie, przyjaciele i parafianie. Grób zmarłego znajduje się na cmentarzu parafialnym w Mystkowie.
____Od grudnia 2007 funkcję Prezesa OSP Mszalnica pełni Władysław Główczyk - członek OSP od 1980 roku oraz strażak zawodowy KM PSP W Nowym Sączu w stopniu starszego ogniomistrza. W skład zarządu wchodzą:

  - Grzegorz Kalisz - V-ce Prezes
  - Kazimierz Janus - Skarbnik
  - Jacek Kruczek - Naczelnik
  - Jarosław Kachniarz - Zastępca Naczelnika
  - Wojciech Kachniarz - Sekretarz
  - Julian Kachniarz - Kronikarz
  - Krzysztof Główczyk - Gospodarz
  - Krzysztof Górka - członek Zarządu
W skład komisji rewizyjnej wchodzą:
  - Eugeniusz Siedlarz - Przewodniczący
  - Jan Kruczek - Członek
  - Józef Rola - Członek

Uchwałą Zarządu utworzono Jednostkę Operacyjno - Techniczną kat II w, w skład której wchodzi 20 ratowników.


____Przy jednostce OSP Mszalnica nadal działa MDP, nad którą pieczę obecnie sprawuje Michał Jelito. W roku 2008 zajmuje ona I miejsce w zawodach gminnych w Grybowie organizowanych według regulaminu CTiF. Odbywa się kolejny konkurs z cyklu OTWP. Druhowie strażacy w tym roku podczas zawodów grupy III (dorośli) zdobyli 4 miejsce.
____W roku 2008 jednostka brała udział w 42 zdarzeniach. Na dzień 31 grudnia 2008 jednostka liczy 46 członków czynnych, 14 członków wspierających oraz 18 członków MDP.

2009
____ Aby sprostać wymogom Jednostki Operacyjno - Technicznej wykonano szafki ubraniowe na garażach, które to przypisano poszczególnym strażakom. W szafkach znajdują się komplety umundurowania koszarowego i bojowego.
____ Trwa doposażanie w drobny sprzęt, między innymi do ratownictwa medycznego. Zanotowano udział w 39 zdarzeniach. Ukazała się publikacja "Strażacy Ziemi Sądeckiej", w której zamieszczona jest historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszalnicy.

2010
____Zakończyła się kadencja Zarządu. Zgodnie ze statutem odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które wyłoniło nowy zarząd na następne 5 lat. W skład zarządu weszli:

  - Władysław Główczyk - Prezes
  - Edward Witkowski - V-ce Prezes
  - Jacek Kruczek - Naczelnik
  - Edward Witek - Zastępca Naczelnika
  - Kazimierz Janus - Skarbnik
  - Wojciech Kachniarz - Sekretarz
  - Krzysztof Główczyk - Gospodarz
  - Julian Kachniarz - Kronikarz
  - Krzysztof Górka - członek Zarządu
W skład komisji rewizyjnej wchodzą:
  - Eugeniusz Siedlarz - Przewodniczący
  - Jan Kruczek - Członek
  - Józef Rola - Członek


____Odbyła się VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. Z naszej Jednostki delegowano poczet sztandarowy i 10 strażaków.


____10 kwietnia 2010 roku miała miejsce katastrofa samolotu z Prezydentem RP na pokładzie, w której zginęło 96 osób. W tym roku również kraj nasz nawiedziła powódź. Na sądecczyźnie spowodowała ona liczne osunięcia się ziemi, zniszczone zostały zabudowania, wylały tutejsze rzeki i potoki. W naszej miejscowości największe zniszczenia zanotowano na przysiółkach "Św. Krzyż", "Wolniki" i "Lipie". Nasi strażacy wyjeżdżali do: Kamionki Wielkiej, Jamnicy, Mystkowa, Nowego Sącza i Falkowej - ewakuując ludzi i mienie z zagrożonych domostw. W drugiej fazie powodzi pompowano zalane piwnice i ujęcia wody. Zanotowano rekordową liczbę interwencji - 66. W czasie powodzi uszkodzeniu uległ samochód Volkswagen Transporter GLM8, który następnie został zbyty.


____Otrzymaliśmy środki finansowe na odtworzenie zniszczonego i utraconego w czasie powodzi sprzętu, za które zakupiono samochód Volkswagen LT35 GLBMRt 05/3,5, oraz wyposażenie osobiste ratowników. Otyrzymaliśmy agregat prądotwórczy "Fogo" od "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" Jerzego Owsiaka.

2011
____Dokonano gruntownej renowacji sztandaru. Odnowienia sztandaru podjęła się pracownia Pani Rak z Chodorowej.

Nowy Rewers Sztandaru Nowy Awers Sztandaru

____Zrealizowano projekt unijny - "Księga Identyfikacji Wizualnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszalnicy", opracowana przez Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego sp. z.o.o. Od tego momentu na wszystkich mundurach naszych strażaków widnieje logo OSP.____Zakupiono kolejne aparaty ochrony dróg oddechowych. Strażacy brali udział w roku bieżącym w 32 zdarzeniach.

2012
____W odróżnieniu od roku 2010 kiedy mieliśmy do czynienia z nadmiarem wody rok obecny jest rokiem bardzo suchym. Strażacy dostarczają wodę do gospodarstw. Największe braki notuje się w przysiółkach:"Pagorek", "Kretówki" i "Lipie".
____Fundacja Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo im. Ignacego Łukasiewicza z Warszawy , dofinansowała projekt pt "Strażak chroniony podczas akcji ratowniczo - gaśniczej. Dzięki wsparciu pozyskanym od Fundacji zakupiono środki ochrony indywidualnej ratowników
____Strażacy brali udział w roku bieżącym w 42 zdarzeniach.

2013
____W lutym jak co roku odbyły się eliminacje OTWP, a w okresie letnim nasza MDP brała udział w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych zajmując I miejsce, natomiast dorośli strażacy zajęli II miejsce.
____Intensywnie przebiega proces szkolenia nowych członków. W różnego rodzaju kursach bierze udział 15 strażaków. Ogółem przeszkolonych i przygotowanych do działań jest 30 ratowników. Zarząd zrealizował projekt unijny pod nazwą "Zakup ubrań wyjściowych dla OSP Mszalnica".
____Rada sołecka przeznaczyła środki finansowe na wykonanie projektu i pozwolenia na rozbudowę istniejących garaży. Dzięki tym środkom i dofinasowaniu Wójta Gminy Kamionka Wielka, który zlecił wykonanie projektu. Jest on gotowy w IV kwartale bieżacego roku. Strażacy brali udział w 21 zdarzeniach.

2014
____Rok 2014 był bardzo pracowitym czasem dla naszych strażaków. Początek roku upłynął pod znakiem pożarów. W miesiącach lutym i marcu strażacy gasili 8 pożarów min. w Mystkowie, Królowej Górnej, Kamionce Górnej oraz w Nowym Sączu. Parafia Mystków w dniach 16-17 marca przeżywała Peregrynację Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Druhowie z naszej jednostki brali czynny udział w przygotowaniu uroczystości, a także w samej ceremonii, wystawiając poczet sztandarowy oraz niosąc obraz w procesji. W miesiącu maju, z powodu intensywnych opadów deszczu, wystąpiło zagrożenie powodziowe, które także nie ominęło naszej gminy oraz miejscowości. Strażacy z Mszalnicy w przeciągu 3 dni interweniowali 17 razy m.in. w Mszalnicy, Kamionce Wielkiej, Nowym Sączu, Wielopolu, Tęgoborzy, angażując w akcje ratowniczą dwa zastępy bojowe. Ogółem w całym 2014 roku, druhowie z naszej jednostki interweniowali 54 razy, niosąc pomoc i likwidując zagrożenia na terenie gminy Kamionka Wielka i powiatu nowosądeckiego. Po wielu wysiłkach i staraniach ruszyła rozbudowa zaplecza garażowego. Po wykonaniu projektów, firma budowlana „Złocki” rozpoczęła prace związane z wykonaniem fundamentów, murów oraz konstrukcji dachowej.


____Przed końcem roku został oddany „stan surowy”.Nasza OSP jak co roku, brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych. W Grybowie, na poziomie gminnym, nasi strażacy zajęli 2 miejsce. Drużynę przygotowali dh. Władysław Główczyk i Krzysztof Główczyk. Natomiast w gminnych zawodach MDP w Grybowie nasi reprezentanci zajęli 2 miejsce. Drużynę MDP przygotował dh. Mateusz Jelito. Poza działaniami bojowymi, strażacy udzielali się na innych płaszczyznach. W ZSPG w Mszalnicy przeprowadzone zostały eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Dzieci i młodzież przygotował mgr. Paweł Marszałek, strażak naszej OSP. Druhowie pomagali także podczas organizacji festynu rodzinnego, który obył się na zakończenie wakacji przy budynkach szkoły. Strażacy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników, a także prezentowali samochody bojowe, ubrania specjalne oraz sprzęt jaki posiadają. Wzięli także udział w mini turnieju siatkówki, pokonując w finale samorządowców. Strażacy cały czas zabiegają o podnoszenie własnych kwalifikacji, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejska PSP w Nowy Sączu. Jednym z nich były ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej na terenie JRG 1. W 2013 i 2014 roku szeregi OSP zasilili kolejni mężczyźni z naszej miejscowości. Są to: Jelito Adam, Jelito Daniel, Jawor Krzysztof, Gaborek Kamil, Gaborek Patryk, Witek Krzysztof, Peciak Damian. Po pozytywnym przejściu specjalistycznych badań i ukończeniu kursu strażaka ratownika cz. 1 i cz. 2, mogą oni brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Nowym druhom życzymy bezpiecznych wyjazdów i powrotów z akcji oraz wytrwałości w pracy. Jednostka cały czas rozbudowuje swoje zaplecze sprzętowe. W tym roku zostały zakupione min. ubrania specjalne oraz środki ochrony indywidualnej dla strażaków. Doposażono także torby medyczne PSP R1 w maski krtaniowe oraz w zestawy do automatycznej defibrylacji AED.

2015
____ 2015 rok pod względem ilości zdarzeń był bardziej spokojny niż lata ubiegłe. Nasz region ominęły poważniejsze anomalia pogodowe, mimo to strażacy wiele razy interweniowali, likwidując rożnego rodzaju zagrożenia. Najpoważniejsze z nich to pożary traw w miesiącach wakacyjnych powstałe poprzez podpalenia. Druhowie 7 razy uczestniczyli w takich zdarzeniach na terenie m.in. Mszalnicy i Paszyna. Strażacy 2 razy prowadzili działania poszukiwawcze osób zaginionych. W Mystkowie współpracowali z GOPR oraz PSP przy użyciu specjalistycznej aparatury GPS, natomiast w Kamionce Wielkiej wspólnie z OSP Mystków szukali osoby zaginionej. W tym roku prawdziwą plagą były gniazda szerszeni, zlokalizowane w budynkach mieszkalnych jak i gospodarczych. W przypadku zagrożenia życia lub w miejscach, gdzie przebywają małe dzieci lub osoby starsze, podejmowano interwencje polegające na usunięciu gniazd owadów. Ogółem w całym 2015 roku odnotowano 34 interwencje.Poza działaniami ratowniczymi priorytetem na ten rok dla druhów z naszej OSP było kontynuowanie rozbudowy zaplecza garażowego.


Firma budowlana „Złocki” wykonała tynki oraz wylewki. Po zakończeniu tych prac można było przystąpić do rozprowadzenia instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej. Zamontowano okna oraz bramy garażowe, system selektywnego alarmowania zastał przeniesiony do nowego budynku, gdzie od tego czasu mogą już stać samochody gaśnicze. W miejscu starych garaży zaplanowano zaplecze socjalno-sprzętowe oraz szatnię z szafkami na ubrania bojowe i środki ochrony indywidualnej dla strażaków. W 2015 roku druhowie z Mszalnicy pełnili służbę w parafii Mystków. Wystawiona została warta honorowa przy grobie Pana Jezusa złożona z 40 strażaków. Pododdział poprowadziłdh Jan Kruczek. Ponadto strażacy podczas uroczystości Bożego Ciała oraz innych świąt kościelnych i procesji dbali o bezpieczeństwo uczestników, pomagali w przygotowaniach i oprawie ceremonii oraz wystawiali poczet sztandarowy. Jak co roku nasza jednostka brała udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Wojnarowej, zajmując 1miejsce i uzyskując kwalifikacje na szczebel powiatowy. Podczas zawodów dla powiatu nowosądeckiego w Podegrodziu nasi druhowie zajęli 10 miejsce. Drużynę przygotowali dh Władysław Główczyk i Krzysztof Główczyk. Natomiast w zawodach gminnych MDP w Wojnarowej młodzi strażacy z naszej OSP zajęli 1 miejsce. Drużynę MDP przygotował dh Mateusz Jelito. Strażacy z naszej OSP cały czas podnoszą swoje umiejętności poprzez szkolenia i ćwiczenia. Przeszkolono 4 strażaków z zakresu szkolenia podstawowego. Ponadto dh Kazimierz Janus, Paweł Marszałek, Dariusz Witek i Władysław Główczyk ukończyli recertyfikację kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tym roku zostały przeprowadzone ćwiczenia w Grybowie dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oraz gminne ćwiczenia zgrywające na obiektach „Autozłomu” w Mystkowie. Szeregi naszej jednostki w 2015 roku, po pozytywnym przejściu badań lekarskich oraz po ukończeniu szkolenia strażaka-ratownika, zasilili kolejni młodzi mężczyźni. Są to: Florek Grzegorz, Sroka Mateusz, Gaborek Jakub i Kiełbasa Emil. Nowym druhom życzymy owocnej i bezpiecznej pracy.Mimo dużej inwestycji jaką jest rozbudowa zaplecza garażowego, strażacy dalej doposażają jednostkę w sprzęt niezbędny do działań ratowniczych. Zakupione zostały m.in. dwa aparaty ochrony dróg oddechowych, ubrania specjalne, obuwie koszarowe. Poza działaniami ratowniczymi, druhowie angażowali się także na rzecz naszej miejscowości. Strażacy z naszej jednostki odwiedzili dzieci z przedszkolu „Faustynka” w Mystkowie, demonstrując sprzęt i opowiadając o swojej trudnej pracy. Zajęcia w przedszkolu poprowadzili dh Władysław Główczyk i Witkowski Edward. Druhowie wzięli także udział w festynie rodzinnym przy szkole w Mszalnicy, czuwając nad bezpieczeństwem uczestników. Prowadzili także pokaz sprzętu i technik gaśniczych dla dzieci, natomiast w budynku szkoły została przeprowadzona demonstracja technik kwalifikowanej pierwszej pomocy dla rodziców. Zajęcia poprowadzili dh Marcin Kulpa i Dariusz Witek. W ZSPG w Mszalnicy przeprowadzone zostały eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uczestników przygotował mgr Paweł Marszałek.

2016
____ Rok 2016 był czasem wyjątkowym dla strażaków naszej jednostki, ale także dla wszystkich mieszkańców wsi. W 2016 roku przeżywaliśmy 75-lecie założenia naszej OSP oraz 650-lecie lokacji wsi Mszalnica. W związku z tym władze lokalne i przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń działających na terenie miejscowościpodjęli decyzje o nadaniu wsi Mszalnica patrona, którym została św. Siostra Faustyna. Potwierdzono to stosowną uchwałą Rady Gminy Kamionka Wielka. Zdecydowano także, że dwie tak podniosłe uroczystości nasza miejscowość obchodzić będzie w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie – w Łagiewnikach. Pielgrzymka obyła się w niedzielę 22 maja. Wzięli w niej udział strażacy naszej OSP z pocztem sztandarowym, przedstawiciele władz gminy oraz wsi, orkiestra dęta, Koło Gospodyń Wiejskich, zespoły „Mszalniczanie” i „Mali Mszalniczanie”, uczniowie Zespołu Szkół wraz z pocztem sztandarowym, piłkarze i działacze klubu „LKS Mszalnica”oraz bardzo wielu mieszkańców. Podczas Mszy Św. w Bazylice ksiądz proboszcz parafii Mystków ks. Prałat Józef Głowa oraz Wójt gminy Kamionka Wielka Kazimierz Siedlarz dokonali zawierzenia mieszkańców Mszalnicy Bożemu Miłosierdziu. Po Mszy Św. została odprawiona droga krzyżowa przy akompaniamencie orkiestry dętej, a delegacja w której byli także nasi druhowie,udała się na cmentarz Rakowicki by złożyć kwiaty i pomodlić się przed grobem o. Andrasza - duchowego przewodnika Św. Faustyny. Zwieńczeniem obchodów roku jubileuszowego dla naszej jednostki i wsi był dzień 11 listopada. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w kościele parafialnym w Mystkowie, której przewodniczył biskup ordynariusz Andrzej Jeż. Dalsza część odbyła się w budynku nowo oddanej sali gimnastycznej przy szkole w Mszalnicy. Biskup ordynariusz poświecił salę oraz nowe budynki zaplecza garażowo-technicznego naszej jednostki OSP. Podczas uroczystości OSP Mszalnica została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, którego dokonali Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu st. brygadier Janusz Basiaga oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Antoni Bienias. Starosta Nowosądecki Marek Pławiak odznaczył nasza jednostkę złotym jabłkiem sądeckim, ponadto Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego wręczył druhom wyszywane godło narodowe.
____ W 2016 roku nasza jednostka brała udział w 42 zdarzeniach, niosąc pomoc potrzebującym na terenie wsi, gminy a także powiatu nowosądeckiego. W tymże roku udało się także ukończyć budowę i doposażenie zaplecza garażowo-technicznego, które pozwoli na jeszcze efektywniejsze działania, a także da naszej jednostce szanse na dalszy rozwój. Jak co roku strażacy z OSP Mszalnica brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie na szczeblu gminnym nasza jednostka zajęła 4 miejsce. Drużynę przygotował dh Władysław Główczyk. Członkowie MDP również uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych. Nasze drużyny chłopców i dziewcząt zajęły 3 miejsca w zawodach gminnych, natomiast na zawodach powiatowych drużyna MDP chłopców zajęła 4 miejsce. Drużyny młodzieżowe przygotował dh Dariusz Witek.
____ Strażacy z Mszalnicy cały czas poszerzają swoje szeregi o nowych członków. W 2016 roku jednostkę zasilili: Wincenty Jelito, Roman Jelito, Roman Witek, Roman Michalik. Ponadto druhowie cały czas podnoszą swoje kwalifikacje przez udział w specjalistycznych szkoleniach. W bieżącym roku przeszkolono 5 strażaków w zakresie podstawowym oraz przeprowadzono recertyfikację kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Inwestycyjnym priorytetem było ukończenie i wyposażenie nowych garaży. Ponadto udało się pozyskać ubrania specjalne, środki ochrony indywidualnej dla strażaków oraz mierniki wielogazowe.
____ Zarząd oraz członkowie OSP Mszalnica składają podziękowanie za obchody 75-lecia powstania naszej jednostki oraz za wszelką pomoc i wsparcie w tym szczególnym dla nas roku wszystkim mieszkańcom Mszalnicy!

Szablon by