Menu

      Polecane strony
      JOT


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP
w Mszalnicy

Zatwierdzony uchwałą nr 2/2007 z dnia 07.12.2007 r. Zarządu OSP w Mszalnicy

I. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA JOT.
 1. Do podstawowych zadań JOT należy:
  • podjęcie w czasie dysponowania do 5 minut działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych,
  • rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,
  • utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,
  • utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,
  • współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,
  • prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,
  • współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,
  • współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej służby ratowniczej,
  • pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.
 2. Siedzibą JOT jest strażnica OSP Mszalnica.
 3. Własnym obszarem chronionym JOT jest teren powiatu nowosądeckiego.
Na polecenie uprawnionych dyspozytorów jednostka może być dysponowana w ramach struktur KSRG do działań ratowniczych i ćwiczeń na całym obszarze RP.

II. KIEROWANIE JOT - OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCÓW.
 1. JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy sekcji.
 2. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców załóg.
 3. W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika. w czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika d-ca sekcji.
 4. Obowiązki i uprawnienia naczelnika OSP
  obowiązki:
  • kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
  • typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT,
  • dysponowanie siłami i środkami JOT,
  • dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych, zabezpieczających i ćwiczeń,
  • współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
  • zapewnienie zgłoszenia do ośrodka dyspozycyjnego PSP każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,
  • dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,
  • zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do ośrodka dyspozycyjnego PSP niezdolności do działań załogi JOT,
  • nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,
  • planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,
  • nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,
  • utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,
  • nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,
  • informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
  • dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.
  uprawnienia:
  • dysponowanie siłami i środkami JOT,
  • kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie poleceń i rozkazów,
  • mianowanie, po konsultacji z zarządem, dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),
  • wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,
  • przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,
  • pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,
  • inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP.

 5. Obowiązki i uprawnienia zastępcy naczelnika OSP
  • zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu (dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
  • z-ca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone przez naczelnika OSP w uzgodnieniu z zarządem OSP,
  • z-ca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań.

 6. Obowiązki i uprawnienia dowódcy sekcji
  obowiązki:
  • kierowanie podległymi pododdziałami (plutonem, sekcją) podczas działań ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń,
  • ustalanie załóg (obsad osobowych) obsługujących przydzielony podległemu pododdziałowi sprzęt.
  • współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
  • prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i poleceniami naczelnika OSP,
  • nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia przydzielonego podległemu pododdziałowi
  • utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym pododdziale
  • informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
  • nadzorowanie utrzymania porządku i czystości na terenie i w obiektach przydzielonych podległemu pododdziałowi
  • sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.
  uprawnienia:
  • dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
  • kierowanie działalnością JOT z upoważnienia naczelnika OSP
  • wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w skład sekcji,
  • inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP

 7. Obowiązki i uprawnienia dowódcy załogi
  obowiązki:
  • wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy, i dowódcy sekcji,
  • sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę
  • zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego PSP wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia,
  • nadzór nad bezpiecznym dojazdem załogi i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego PSP o zaistniałym wypadku lub innej przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,
  • zameldowanie kierującemu akcją przybycia załogi z podaniem jej wyposażenia sprzętowego,
  • dowodzenie załogą na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania,
  • współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym,
  • utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,
  • zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom załogi uczestniczącym w akcji,
  • zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody - zapewnienie bezpiecznego powrotu załogi do strażnicy,
  • zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu PSP oraz naczelnikowi OSP o powrocie załogi z akcji, ćwiczeń, itp.
  • dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi i zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu PSP,
  • sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału załogi w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.
  uprawnienia:
  • dowodzenie podległą załogą poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,
  • inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP i Związku OSP RP.

 8. Obowiązki i uprawnienia kierowcy - operatora sprzętu.
  obowiązki:
  • dbałość i odpowiedzialność za sprawność techniczną powierzonego samochodu i sprzętu,
  • zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji ratowniczej, innych zdarzeń i ćwiczeń,
  • obsługa środka transportu i sprzętu w sposób zapewniający wykonanie zadania i bezpieczeństwo ratowników,
  • pomoc w utrzymywaniu łączności radiowej na miejscu zdarzenia,
  • doprowadzenie do ponownej sprawności samochodu i sprzętu po powrocie z wyjazdu,
  • utrzymywanie samochodu i sprzętu w należytej czystości i konserwacji,
  • terminowe dokonywanie okresowych badań technicznych samochodu i sprzętu, tankowanie i rozliczanie paliwa,
  • prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji technicznej powierzonego sprzętu,
  • wykonywanie rozkazów i poleceń uprawnionych funkcyjnych,
  uprawnienia:
  • wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów.

 9. Obowiązki i uprawnienia ratowników
  obowiązki:
  • wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,
  • przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,
  • sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi; po akcji doprowadzić je do możliwości ponownego użycia,
  • włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,
  • uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę i umiejętności strażackie,
  • przestrzegać zasady i przepisy BHP,
  • poddać się obowiązującym okresowym badaniom lekarskim
  • dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,
  • dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.
  uprawnienia:
  • zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do pełnienia strażackiej służby,
  • zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,
  • wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach,
  • ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,
  • świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,
  • ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,
  • zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,
  • zgłaszanie do osób funkcyjnych uwag odnośnie sprawności sprzętu i stanu środków ochrony osobistej,
  • inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP.

III. WYMAGANIA STAWIANE RATOWNIKOM OSP POWOŁANYM DO JOT.
 • Wiek 18 - 60 lat.
 • Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.
 • Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o zdolności do wykonywania funkcji ratownika i kierowcy - operatora OSP.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Cechy osobiste:
  • odpornośc na stres - opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,
  • zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,
  • zdolność podejmowania szybkich decyzji,
  • stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
  • koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.
 • Wyszkolenie pożarnicze:
  • podstawowe strażaka ratownika (wszyscy powołani do JOT)
  • szkolenie bhp (wszyscy powołani do JOT)
  • uzupełniające (odpowiednie do pełnionej funkcji lub obsługi specjalistycznego sprzętu):
   • operatorów sprzętu
   • dowódców
   • naczelników
   • ratowników przedmedycznych.

IV. WYKAZ OSÓB POWOŁANYCH DO JOT OSP MSZALNICA

Florek Grzegorz
Frączek Marcin
Gaborek Jakub
Gaborek Kamil
Gaborek Patryk
Główczyk Władysław
Główczyk Krzysztof
Górka Bartłomiej
Górka Krzysztof
Janus Kazimierz
Jawor Krzysztof
Jeleń Przemysław
Jelito Adam
Jelito Daniel
Kachniarz Wojciech
Kachniarz Marek
Kachniarz Jarosław
Kachniarz Piotr
Kalisz Grzegorz
Kiełbasa Emil
Kruczek Jacek
Kulpa Marcin
Marszałek Paweł
Marszałek Piotr
Michalik Damian
Peciak Damian
Sroka Mateusz
Tokarczyk Dawid
Witek Edward
Witek Dariusz
Witek Krzysztof
Witkowski Edward

Szablon by