Menu

      Polecane strony
      Sztandar
Sztandar

____

W środowisku strażackim sztandary były fundowane poszczególnym jednostkom straży pożarnej, zarówno ochotniczym jak i zawodowym. Pierwsze stowarzyszenia strażackie, sztandary otrzymywały najczęściej z okazji jubileuszu swojego istnienia. Ich fundatorami była społeczność lokalna lub regionu, czasami indywidualni ofiarodawcy. W okresie zaborów strażackie sztandary wykonywano w kształcie kwadratu, bądź prostokąta w kolorze czerwonym, zielonym i żółtym. Na stronie głównej (awersie) haftowano lub malowano wizerunek Matki Boskiej lub św. Floriana, a na stronie odwrotnej (rewersie) herb miejscowości będącej siedzibą jednostki, datę jej utworzenia i datę okolicznościowego jubileuszu, zwieńczone liśćmi lauru lub dębu. Często również liśćmi lauru lub dębu zwieńczano symbole strażackie: hełm na tle skrzyżowanych toporków. Herb miejscowości, datę utworzenia jednostki lub jubileuszu umieszczano w rogach sztandaru. Napisy stosowano jedynie wówczas, gdy otrzymano zgodę na wykonanie ich w języku polskim, co dowodziło strażackiego patriotyzmu.
____ W dobie II Rzeczypospolitej strażackie sztandary korporacyjne wykonywano również w kształcie kwadratu lub prostokąta. Awers miał kolor czerwony, a rewers żółty. Na awersie umieszczano najczęściej godło państwowe (orzeł
w koronie), wokół którego często haftowano nazwę jednostki i jej siedziby. Na rewersie umieszczano wizerunek św. Floriana i jedno z haseł: "Bogu na chwałę, bliźniemu ku pomocy", "W jedności siła", "Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich". W niektórych regionach kraju sztandarom nadawano imiona. Po II wojnie światowej wizerunek św. Floriana był umieszczany na sztandarach do 1949 r., czyli do zmiany ustroju politycznego Polski i likwidacji Związku Straży Pożarnych RP.
____ W kolejnych latach PRL sztandary strażackie nadal miały kształt kwadratu. Awers był koloru czerwonego, a rewers koloru niebieskiego. Na awersie umieszczano godło państwowe (orzeł bez korony) i nazwę jednostki oraz jej siedziby,
a na rewersie znak Związku oraz napis "W służbie Ojczyzny Ludowej". Jednak nie wszystkie jednostki straży pożarnych,
a zwłaszcza ochotnicze straże pożarne godziły się na usunięcie ze sztandaru wizerunku św. Floriana. Dlatego często na rewersie mocowano zatrzaski, którymi przypinano płat z wizerunkiem św. Floriana. Zabieg taki stosowano uczestnicząc
w uroczystościach kościelnych, jak na przykład z okazji Dnia Patrona 4 maja, pogrzebach swoich członków, bądź na uroczystościach kościelnych. Oficjalny powrót wizerunku św. Floriana na strażackie sztandary nastąpił po 1991 r. Wówczas również orzeł odzyskał koronę. Tak istotne zmiany nastąpiły po likwidacji ustroju komunistycznego. Od 1991 r. sztandar ochotniczej straży pożarnej stanowi kwadrat wielkości 100 x 100 cm, obszyty z trzech boków frędzlami, czwarty bok umocowany do drzewca. Na awersie koloru czerwonego i obszytego złotym galonem umieszcza się w dolnej części napis "W służbie Ojczyzny", natomiast pośrodku płata znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rewers jest koloru niebieskiego. Dopuszczono dwie wersje plastyczne rewersu. Pierwsza wersja w uzgodnieniu z władzami kościelnymi - umieszczenie w tle krzyża wkomponowanego wizerunku św. Floriana. Druga wersja - hełm strażacki na tle skrzyżowanych toporków, a całość zwieńczona liśćmi lauru.

Sztandar w naszej jednostce.

____ Sztandar został ufundowany naszej jednostce przez społeczeństwo wsi. Jego poświęcenie odbyło się 26 maja 1996 roku - OSP obchodziła jubileusz 55 - lecia istnienia. Na stronie głównej Sztandaru - koloru czerwonego - znajduje się napis: "W SŁUŻBIE OJCZYZNY" i znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z orłem w koronie. Na stronie odwrotnej - koloru niebieskiego - znajduje się św. Florian z biało - czerwoną flagą, wpisany w koło. Wokół Niego napis: "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MSZALNICY". W dolnych rogach daty: 1941 i 1996. Wykonawcą Sztandaru dla Jednostki była pracownia Pana Moronia z Nowego Sącza.

Awers Sztandaru

Rewers Sztandaru

Akt nadania Sztandaru Akt nadania Srebrnego Medalu Zasługi


____Obecność sztandaru w miejscach, gdzie odbywają się ważne spotkania, nadaje im wysoką rangę, wprowadza atmosferę oficjalną i dostojną. Stosowanie sztandaru i innych symboli Związku OSP RP określają przepisy wewnątrzzwiązkowe. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, ze sztandarem występuje się w asyście pocztu sztandarowego podczas:
- uroczystości państwowych
- uroczystości patriotyczno-religijnych
- uroczystości strażackich organizowanych zgodnie z ceremoniałem, takich jak: uroczysta zbiórka w OSP, poświęcenie i wręczenie sztandaru, nadanie odznaczenia ochotniczej straży pożarnej, ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej, jubileusz ochotniczej straży pożarnej, pożegnanie strażaków, najważniejszych wydarzeń związanych ze statutową działalnością OSP.Fundatorzy Figury Św. Floriana i Sztandaru

____ Uroczystego aktu poświęcenia Sztandaru oraz figury Patrona Strażaków Św. Floriana dokonał ksiądz kanonik Jan Kuklewicz - proboszcz Parafii Mystków - w asyscie księży: ks. Henryka Ostacha i o. jezuity ks. Bronisława Jelenia. Uroczysta Msza Św. odbyła się na placu przy Remizie OSP w Mszalnicy. Pomysłodawcą ufundowania i budowy postumentu pod figurę był ówczesny Prezes OSP Jan Ligęza wraz z Zarządem Jednostki. Kamień przeznaczony na figurę Św. Floriana przywieziony został z miejscowości Pińczów (k/Kielc) przez druha Zygmunta Górkę własnym transportem, rzeźbę wykonał jego brat druh Ryszard Górka, kamienny postument natomiast druh Stanisław Ogorzałek, a zadaszenie Andrzej Szczygieł.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władzy terytorialnej i państwowej, strażacy z sąsiednich jednostek, przedstawiciele PSP w Nowym Sączu, ZOSP RP oraz licznie zebrani mieszkańcy. Uroczystość prowadził druh Władysław Główczyk a Komendantem Placu był kpt. Marian Marszałek.
____ W roku 2011 dzięki staraniom Prezesa Władysława Główczyka oraz Zarządu OSP w Składzie: Witkowski Edward, Kruczek Jacek, Witek Edward, Kachniarz Wojciech, Janus Kazimierz, Główczyk Krzysztof, Kachniarz Julian, Górka Krzysztof, dokonano renowacji sztandaru. Odnowy i wprowadzenia zmian na sztandarze podjęła się pracownia Pani Rak z miejscowości Chodorowa. Wyhaftowano figure Św. Floriana, który poprzednio był naniesiony pędzlem przez co podatny na uszkodzenia mechaniczne.

Nowy Rewers Sztandaru Nowy Awers Sztandaru
Sztandar po renowacji.

Figura Św. Floriana

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI
Szablon by