Menu

      Polecane strony
      Statut

 


 

 

 


 

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

        W MSZALNICY

 

Rozdział I

       POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1

1)   Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Mszalnicy, zwanej dalej 

       „OSP”

2)   Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o

       stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24

       sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 tekst

       jednolity ze zm.), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

       o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873),a także niniejszego statutu.

3)   Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

4)   Siedzibą OSP jest Mszalnica, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. OSP mieści się

      w Remizie OSP Mszalnica 166.

§ 2

1)   Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone  w

      gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej oraz terenie całego kraju w przypadku

       zadysponowania przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Głównej P.S.P.

2)   Stowarzyszenie OSP może być członkiem Związku Ochotniczych Straży  

      Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem” 

                                                                    

§ 3

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.

 

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudnić pracowników.

                                                        R o z d z i a ł   II

 

                           CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 5

Celami i zadaniami OSP są:

1)      prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym 

      zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami

2)     udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych

      związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

3)     informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz

      sposobach ochrony przed nimi,

4)      uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich

5)     prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodami szkolenie w

      zakresie ratownictwa wodnego i płetwonurkowania, prowadzenie prac podwodnych i nawodnych

6)     ratowanie tonących, wykonywanie technicznych prac podwodnych oraz prac w zakresie

      poszukiwania i wydobywania zatopionych przedmiotów, poszukiwanie zwłok

7)     upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie

      działalności kulturalnej i oświatowej,

8)     wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz  

      niniejszego statutu,

9)     działania na rzecz ochrony środowiska,

10)  wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.

11)  organizacja koloni i obozów wypoczynkowych dla członków młodzieżowych drużyn

       pożarniczych i innych,                                      

12)  organizacja wieczorków towarzyskich i imprez kulturalnych dla członków OSP i innych.

 

      § 6

Cele i zadania wymienione w § 5, OSP realizuje przez:

1)      organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony

       ludności,

2)      przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach

      ochrony przeciwpożarowej oraz rolnictwa,

3)      organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołów ratowniczych,

4)      prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i

      współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych    

      OSP,                  

5)      organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny sportowej,

6)      organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów,

      sekcji  sportowych i innych form pracy społeczno – wychowawczej oraz kulturowej i

      oświatowej,

7)      organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,

8)      prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z

      ustawy o ochronie przeciwpożarowej,

9)      organizowanie wypoczynku i obozów dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej i innych,

10)  organizowanie wieczorków towarzyskich i imprez kulturalnych dla członków OSP i ich rodzin z

    wygospodarowywanych funduszy z działalności gospodarczej.

 

      § 7

1)      Działalność określona w § 5 i  § 6 jest wyłącznie działalnością statutową OSP i może być

       prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna,                              

2)   Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej,

3)       Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust 1 jest w szczególności

       - udział w akcjach ratowniczych

4)   Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:

       - organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

       - wykonywanie zadań zleconych przez osoby fizyczne lub prawne,

5)   Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności

      gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu

      we wskazanym przez siebie zakresie,

6)      Wszystkie dochody OSP pochodzące z działalności gospodarczej są przeznaczone wyłącznie

       na realizację celów statutowych,

 

          R o z d z i a ł  III

                              CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

      § 8

Członkowie OSP dzielą się na :

1)      członków zwyczajnych w tym kobiety,

2)      członków młodzieżowej drużyny pożarniczej,

3)      członków wspierających,

4)      członków honorowych,

     § 9

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

Pełnoletni obywatele polscy cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i nie są pozbawieni praw publicznych.

      § 10

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „ W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym mężnym ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straż pożarne”. 

 

    § 11

1)   Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat,

       uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzecznie.

2)   Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej w wieku od 16 do 18 lat mogą być wybierani

      do władz OSP i komisji do spraw młodzieży Związku.

3)   Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

     § 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)      wybierać i być wybieranymi do władz OSP,

2)      uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,

3)      wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

4)      korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP z wyjątkiem sprzętu będącego na

       wyposażeniu jednostki operacyjno – technicznej i ratownictwa wodnego,

5)      używać munduru, dystynkcji i odznak.

     § 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1)      aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

2)      przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz

       Związku,

3)      podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,

4)      dbanie o mienie OSP,

5)      regularne opłacanie składek członkowskich,

     § 14

Spośród członków zwyczajnych tworzy się:

1)      jednostkę operacyjno – techniczną

2)      jednostkę ratownictwa wodnego

     § 15

Członkostwo ustaje na skutek:

1)      skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

2)      skreślenie z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

     a)      rezygnacji członkostwa złożonego na piśmie,

     b)      nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składkową za okres przekraczający 12 miesięcy,

           mimo pisemnego upomnienia,

     c)      śmierci,

3)      wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

    a)      prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

    b)      popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre

          imię OSP,

4)      przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. B i w pkt. 3 zarząd OSP

      umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści

      na posiedzeniu Zarządu,

5)      od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. B i pkt. 3 członek OSP może w       

      terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania

      Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna, do czasu rozpatrzenia odwołania członek

       zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem,

6)      skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów

       należących do OSP, a wydanych członków OSP do użytkownika,

     § 16

1)   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce

      zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą która zadeklaruje wspomaganie działalności

     OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2)   Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

     § 17

1)   Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce 

      zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka

      honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.

2)   Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich

3)   Członkowie wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i

      imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu

     Członków OSP

           R o z d z i a ł  IV

                                         WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A.     POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

     § 18

Władzami OSP są:

1)      Walne Zebranie Członków OSP

2)      Zarząd

3)      Komisja Rewizyjna

     § 19

1)   Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych chyba, że Przepisy

      niniejszego statutu stanowią inaczej,

2)   Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz sprawach nabycia i zbycia nieruchomości

      powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

     § 20

1)   Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od podjętej

      uchwały Walnego Zebrania Członków.

2)   Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy z chwilą powołania nowych władz.

3)   Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

B.     WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

 

     § 21

1)   Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP

2)   Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw

Wymienionych w niniejszym statucie, należy:

a)      wysłuchiwanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,

b)      wysłuchiwanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,

c)      udzielania absolutorium Zarządowi OSP,

d)      uchwalenie programu działania i budżetu OSP,

e)      określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,

f)      wybór, spośród siebie Prezesa OSP oraz 8 członków Zarządu,

g)      odwołanie Prezesa,

h)      odwołanie Zarządu,

i)      wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób

j)      uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,

k)   ustalenie wysokości składki członkowskiej,

l)      podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły

      zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,

ł)      rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków

      zgłoszonych przez członków OSP,

m)    podjęcie uchwały o przystąpieniu lub wystąpieniu ze Związku,

n)      wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku,

o)    nadawanie członkowstwa honorowego OSP,

p)     podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP,

 

     § 22

1)   Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2)   Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz

      na rok.

3)   Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który

      zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed

      terminem zebrania.

     § 23 

1)   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP, na żądanie członków zwyczajnych OSP,

2)   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym  

      niejeden miesiąc od pojęcia decyzji inicjatywy lub zgłoszenia żądania. Porządek

      nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 21 ust. 2,

      ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

3)   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP, może odwołać członków Zarządu lub Komisji

      Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać na te funkcje członków

      OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Zebrania Członków OSP.

     § 24

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

                                                           C. ZARZĄD

 

     § 25

1)   Zarząd wybiera siebie: naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać dwóch

      wiceprezesów, gospodarza, kronikarza, zastępcę naczelnika i członków zarządu. Naczelnik

      sprawuje funkcję wiceprezesa.

2)   Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w

      liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

3)   Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej

      rezygnacji

     § 26

Do zadań Zarządu należy:

1)      reprezentowanie interesów OSP,

2)      realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,

3)      zwołanie Walnego Zebrania Członków OSP,

4)      niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie

      Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)      udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

6)      opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z

      ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,

7)     zaciągnięcie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w

     zakresie zwykłego zarządu,

8)      przyjmowanie i skreślanie z listy członków,

9)      przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z

      wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

10)  tworzenie zespołów ratowniczych,

11)  organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno – oświatowych i

      sportowych,

12)  dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

13)  rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

14)  wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu,

     § 27

Prezes Zarządu kieruje jego pracami.

     § 28

Posiedzenie Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na zebranie Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP

     § 29

Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych i majątkowych składa prezes lub wiceprezes i skarbnik.

     § 30

1)   Naczelnik kieruje jednostką operacyjno – techniczną i jednostką ratownictwa wodnego,

      jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

2)   Do obowiązków naczelnika należy:

a)      wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania

zadań ratowniczych.

b)      organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków

OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,

c)      czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez

członków OSP,

d)      kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

e)      kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,

f)      dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością

g)      opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony

przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących

wyposażenia ratowniczego OSP,

 

     § 31

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

a)      pochwałę ustną,

b)      pochwałę w rozkazie naczelnika,

c)      wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,

d)      sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki,

 

     § 32

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

a)      upomnienie ustne,

b)      naganę w rozkazie naczelnika,

c)      wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP,

 

C.     KOMISJA REWIZYJNA

 

     § 33

1)   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

a)      przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności

statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i

opłacania składek członkowskich,

b)      składanie na Walne Zebranie Członków OSP sprawozdania z

przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

c)      przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

d)      wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium,

2)   Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu,

3)   Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,

4)   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a)      być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z

członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia,

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)      być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo winy umyślnej,

c)      otrzymywać z tytułu funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub

wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia

3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami

Prawnymi. (Dz.U.Nr. 2, poz. 306 ze zm.)

5)   Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z  Winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki Sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4,

     § 34

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

     § 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

                                                          R o z d z i a ł  V

MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

      § 36

1)   Majątek i fundusze OSP powstają z :

        a) składek członkowskich,        

        b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

        c) dochodów z majątku i imprez,

        d) ofiarności publicznej,

        e) wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa według ogólnych zasad.

2)   OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w

       odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

3)   Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów

      statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

     § 37

Zabrania się:

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,

b)  przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

c)  wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,

R o z d z i a ł  VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

     § 38

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

     § 39

1)   Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy

       lub na zgłoszenie mu żądania, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków

2)   Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma

      być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z

      porządkiem obrad, co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

    § 40

1)  W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w

     składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania OSP, uchwałę o

     rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora na wniosek

     nadzorującego lub Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

2)   Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność

     gminy. Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji

     samorządu terytorialnego.

 

 

 

Szablon by